Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu lub wskazywaniu decyzji strategicznych i taktycznych dotyczących nieruchomości oraz podejmowanie na tej podstawie działań w sferze utrzymywania, zasilania i użytkowania nieruchomości oraz w sferze inwestycji dla osiągnięcia celu właściciela.

Prof. dr hab. Adam Nalepka

Możliwe cele właściciela:

 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem
 • otrzymywanie stałych dochodów z nieruchomości
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość, powodujące wzrost jej wartości
 • zwrot zainwestowanego kapitału poprzez zbycie nieruchomości

Wraz z usługą zarządznia nieruchomością oferuję również swoje usługi w zakresie zarządzania najmem oraz usługi administrowania nieruchomością w zakres których wchodzą między innymi poniższe czynności:

 • obsługa finansowo – księgowa
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji nieruchomości (książka obiektu, dokumenty prawne oraz inne)
 • współpraca z dostawcami mediów (energia elektryczna i cieplna, woda, gospodarka odpadami)
 • prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych, przygotowanie projektów uchwał
 • rozliczanie najemców, wstępna windykacja należności
 • współpraca z podmiotami zajmującymi się utrzymaniem czystości, remontami oraz pracami budowlanymi
 • współpraca z kancelarią prawną w zakresie działań wymagających czynności procesowych
 • dotrzymywanie terminów opłacania podatków, ubezpieczeń oraz innych opłat związanych z utrzymywaniem nieruchomości
 • przygotowanie rocznych planów gospodarczych
 • oraz inne

 

Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie nieruchomością ustalane jest ze zleceniodawcą po zapoznaniu się z jego wymogami oraz zakresem zlecanej pracy.