Podejmuję się pełnienia funkcji zarządcy sądowego, czy to poprzez wyrażenie zgody na wskazanie mnie jako kandydata na zarządcę sądowego (przez wnioskodawcę lub uczestnika takiego postepowania) czy też poprzez wyrażenie zgody na ustanowienie mnie jako zarządca sądowy przez Sąd.

 

Z sądowym zarządem nieruchomością mamy do czynienia wówczas kiedy Sąd wyznacza zarządcę sądowego (przymusowego) w oparciu o:

  • art. art. 203 i 269 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm)  i art. 26 ust.1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2000 poz. 80 nr 903 z późn. zm.) – przymusowy zarząd nieruchomością
  • art. 931 § 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) – zarząd nieruchomością zajętą w toku postępowania egzekucyjnego
  • art. 747 ust. 6 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) – zarząd przymusowy dla zabezpieczenia powództwa
  • art. 40 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2015 poz. 233 z późn. zm.) – zarząd przymusowy ustanowiony w oparciu o przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego
  • zarząd przymusowy w egzekucji z przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych: z dochodów przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 1064 z indeksem 1 Kodeksu postępowania cywilnego); przez sprzedaż w całości przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 1064 z indeksem 14 Kodeksu postępowania cywilnego)

 

PRZYMUSOWY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ

W sytuacjach w których współwłaściciele nieruchomości mają zdecydowanie różne poglądy co do sposobu zarządzania wspólną nieruchomością, rodzi się konflikt, rozwiązanie którego współwłaściciele szukają w sądzie, wnioskując o zarządcę przymusowego. W przypadku współwłasności przesłanką do ustanowienia zarządcy przez sąd będzie sytuacja, w której nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość (art. 203 KC). Zarządca może być ustanowiony przez sąd również wtedy, kiedy zarząd wspólnoty nie został powołany, lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, wówczas każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania (art. 26 ust.1 Ustawy o własności lokali). Do sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości.

Zarządca przymusowy jest ustanawiany przez sąd, a podstawą podjęcia czynności takiego zarządcy jest postanowienie sądu. Strona wnioskująca o ustanowienie zarządcy przymusowego, może wskazać kandydata na daną funkcję.

Współwłaściciele wnioskujący o ustanowienie zarządcy powinny pamiętać, że ustanowienie zarządcy spowoduje ograniczenie ich, jak i pozostałych współwłaścicieli, prawa do zarządu nieruchomością i pobierania pożytków z nieruchomości oraz innych przychodów z rzeczy.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Ustanowienie zarządu nad zajętą nieruchomością w toku postepowania egzekucyjnego ma na celu zapewnienie prawidłowej gospodarki oraz utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym do momentu jej sprzedaży w drodze licytacji komorniczej. Najczęściej zarząd nad zajętą nieruchomością sprawuje dłużnik, czyli właściciel nieruchomości. Natomiast art. 931 § 2 KPC stanowi, że „jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę, to samo dotyczy ustanowionego zarządcy”. Wniosek do sądu o zmianę zarządcy może złożyć wierzyciel w związku z nieprawidłowym sprawowaniem zarządu przez dłużnika. Zarządca taki może również być zmieniony z urzędu przez sąd.