Podejmuję się pełnienia funkcji kuratora spadku oraz funkcji kuratora dla nieobecnych, czy to poprzez wyrażenie zgody na wskazanie mnie jako kandydata na kuratora (przez wnioskodawcę lub uczestnika takiego postepowania) czy też poprzez wyrażenie zgody na ustanowienie mnie kuratorem przez Sąd.

Podejmuję się również na zlecenie podmiotu mającego w tym interes prawny, za umówionym wynagrodzeniem, poszukiwania spadkobierców osób zmarłych jak i informacji o śmierci spadkodawcy.

 

KURATOR SPADKU

Podstawa prawna

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.)  art.art. 666, 667, 668 ust.1 oraz art.art. 933, 935–941

W art. 666 - 668 KPC został uregulowany zarząd spadku nieobjętego. Sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku (art. 666 KPC). Tak więc kurator spadku jest instytucją pomocniczą sądu, a jego głównym zadaniem jest ustalenie kto jest spadkobiercą oraz powiadomienie spadkobiercy o otwarciu spadku jak i podjęcie działań zmierzających do objęcia spadku przez spadkobiercę. Kurator również dokonuje wszelkich czynności, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki majątkiem spadkowym, w tym zarządza nieruchomościami wchodzącymi w skład masy spadkowej. Do sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości (art. 667 KPC). Kurator może podejmować czynności tylko obejmujące zakres zwykłego zarządu, dbając aby majątek spadkowy nie doznał uszczerbku. Wszelkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Sądu.

KURATOR DLA NIEOBECNYCH

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) art. 184.